Stappenplan Echtscheiding

Stappenplan Echtscheiding

Wat te doen bij een echtscheiding? 

Als u besluit om te gaan scheiden moet er veel worden geregeld. Maar waar moet u beginnen? RAEDT advocatuur heeft onderstaand stappenplan voor u opgesteld om u hierbij te helpen.

Stap 1: Zoek juridische hulp

Scheiden betekent dat er in relatief korte tijd een aantal belangrijke keuzes gemaakt moeten worden waarvoor juridische kennis is vereist. Dan is het fijn als u zich kunt wenden tot RAEDT advocatuur die u hierbij kan helpen door u van juridisch advies te voorzien. RAEDT advocatuur kan de echtscheiding op de navolgende wijze regelen:

  • door gezamenlijk overleg waarbij u samen onder begeleiding van RAEDT advocatuur de echtscheiding en de gevolgen daarvan regelt (gezamenlijk verzoek / samen scheiding);
  • in overleg, waarbij u en uw partner ieder een eigen advocaat hebben (eenzijdig verzoek);
  • door een procedure bij de rechtbank, op tegenspraak, waarbij u en uw partner een eigen advocaat hebben en het niet mogelijk is in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen (eenzijdig verzoek).
Stap 2: Maak afspraken over de kinderen

Bent u ouders van minderjarige kinderen? Dan bent u verplicht samen een ouderschapsplan op te stellen, alvorens de echtscheiding kan worden aangevraagd. In het ouderschapsplan legt u samen afspraken vast over de verzorging, ontwikkeling en opvoeding van uw kinderen. Ook worden hierin afspraken gemaakt over de kinderalimentatie. Onder begeleiding van RAEDT advocatuur kan een ouderschapsplan worden opgesteld door een gespecialiseerd advocaat voor echtscheiding.

Stap 3: Maak afspraken over de financiën

Bij een echtscheiding dient u ook afspraken te maken over de financiën. Hoe verdeelt u de bezittingen en de schulden? Wat doet u met de echtelijke woning? En moet er partneralimentatie worden betaald? Hoe meer u vastlegt, hoe sneller de echtscheidingsprocedure afgewikkeld kan worden. De rechter hoeft immers enkel de gemaakte afspraken te bevestigen. De afspraken die u maakt voordat u naar de rechter gaat, worden door de advocaat vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. RAEDT advocatuur kan u hierin van juridisch advies voorzien en een echtscheidingsconvenant voor u opstellen. Slaagt u er niet in om in overleg afspraken te maken, dan kan u de rechter verzoeken de boedel te verdelen (zie stap 4).

Stap 4: Vraag de echtscheiding aan bij de rechtbank

U bent verplicht om in een echtscheidingsprocedure een advocaat in te schakelen. Alleen een advocaat kan namelijk processtukken indienen bij de rechtbank.

Als u gezamenlijk afspraken heeft gemaakt over de echtscheiding, dan is de echtscheiding bij de rechtbank een formaliteit. De advocaat dient het echtscheidingsverzoek te samen met het echtscheidingsconvenant en (eventueel) het ouderschapsplan in en de rechter doet snel uitspraak zonder dat er een zitting hoeft plaats te vinden.

Als u het niet met elkaar eens kunt worden over de regelingen na de echtscheiding, dan zal de advocaat van u of uw partner eenzijdig een echtscheidingsverzoek indienen. De rechter geeft de advocaat van de andere partij de gelegenheid om hier schriftelijk op te reageren. Wanneer er punten van geschil zijn over bijvoorbeeld de financiën, de kinderen of de alimentatie, houdt de rechter zitting. Deze procedure kan gemakkelijk enkele maanden tot een jaar duren, afhankelijk van het aantal punten waarop de rechtbank moet beslissen, de ingewikkeldheid en de drukte bij de rechtbank.

Soms kunnen de spanningen zo oplopen dat er gedurende de echtscheidingsprocedure tussentijdse maatregelen nodig zijn. RAEDT advocatuur kan dan bij de rechtbank een voorlopige voorziening voor uw aanvragen. De rechter bepaalt dan welke afspraken er tijdens de afwikkeling van de echtscheiding gelden.

Stap 5: Hoger beroep

Als u of uw partner het niet eens is met de uitspraak van de rechter, dan kan u of uw ex-partner tegen de uitspraak in hoger beroep bij het gerechtshof. Het hoger beroep moet wel binnen 3 maanden nadat de uitspraak is afgegeven door een advocaat worden ingesteld.

Stap 6: Schrijf de echtscheiding in bij de burgerlijke stand

De scheiding is pas definitief als de uitspraak van de rechter over de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In principe kan deze inschrijving pas na het verstrijken van de beroepstermijn plaatsvinden (zie stap 5). Als u het beiden eens bent met de uitspraak van de rechter hoeft u de beroepstermijn niet af te wachten en kan de echtscheidingsadvocaat er voor zorgen dat de echtscheidingsbeschikking direct wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Let op! Inschrijving van uw echtscheiding moet binnen zes maanden geregeld zijn, anders blijft het huwelijk alsnog in stand.

Raedtadvocatuur.nl