Partneralimentatie

Partneralimentatie

Vaststellen van partneralimentatie

Het vaststellen van partneralimentatie ligt vaak gevoelig. U bent immers uit elkaar, maar toch moet er maandelijks een bijdrage worden betaald aan een minder draagkrachtige ex-partner. Vaak vindt de alimentatiegerechtigde het lastig om financieel afhankelijk te blijven van haar ex-partner. En meestal vindt de alimentatieplichtige het moeilijk om na de scheiding zijn of haar ex-partner financieel te blijven ondersteunen. Om recht te doen aan uw beiden situatie is het verstandig om afspraken te maken die passend zijn voor u beiden. U bent namelijk (in de meeste gevallen) vrij om zelf de voorwaarden voor de partneralimentatie te bepalen. RAEDT advocaat adviseert u graag bij het maken van afspraken over de partneralimentatie. Daarnaast kan RAEDT advocatuur voor u de partneralimentatie berekenen en voor u vastleggen in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant of alimentatieovereenkomst. Neemt u dus gerust contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek. Overigens hanteert RAEDT advocatuur vaste prijsafspraken voor advisering met betrekking tot de partneralimentatie. Wel zo gemakkelijk. Hieronder worden de meest voorkomende vragen over partneralimentatie voor u beantwoord:
 • Wat is partneralimentatie?
 • Hoe wordt partneralimentatie berekend?
 • Hoe lang moet partneralimentatie worden betaald?
 • Kan de partneralimentatie worden gewijzigd, bij een verandering in uw financiële situatie?
 • Is afkopen of afstand doen van partneralimentatie mogelijk?
 • Wordt partneralimentatie geïndexeerd?
 • Wat te doen bij een betalingsachterstand?
 

Wat is partneralimentatie?

Gaat u scheiden (of laat u uw geregistreerd partnerschap ontbinden) en heeft u of uw ex-partner niet genoeg inkomen om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd. U kunt ervoor kiezen om samen met uw ex-partner afspraken te maken over de partneralimentatie. Het is dan wel verstandig om bij het maken van deze afspraken u te laten bijstaan door een specialist, die u kan wijzen op eventuele risico’s. Komt u er niet uit, dan kan de rechter de (eventuele) partneralimentatie vaststellen. Ook dan is het raadzaam u bij te laten staan door een juridisch adviseur.

Hoe wordt partneralimentatie berekend?

Het recht op partneralimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de volgende drie uitgangspunten:
Is er behoefte?

Dit wil zeggen dat de levensstandaard van de alimentatiegerechtigde na de echtscheiding (ongeveer) hetzelfde dient te zijn als tijdens het huwelijk.  Om de behoefte te berekenen wordt uitgegaan van een norm van zestig procent van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk minus de kosten van de eventueel te betalen kinderalimentatie.

Is er verdiencapaciteit?

Ontvangt de alimentatiegerechtigde een eigen inkomen of is hij/zij in staat een eigen inkomen te verwerven, dan word dit inkomen in mindering gebracht op de behoefte.

Is er draagkracht?

Staat de (aanvullende) behoefte van de alimentatiegerechtigde vast, dan dient tot slot te worden bekeken of de alimentatieplichtige partneralimentatie kan betalen. Een draagkrachtberekening wijst uit of de alimentatieplichtige aan de alimentatiebehoefte van de ex-partner kan voldoen. Er kan echter nooit meer partneralimentatie worden betaald dan de draagkracht toestaat. Daarnaast hoeft de alimentatieplichtige ook nooit meer alimentatie te betalen dan de vastgestelde behoefte,  ook al beschikt hij/zij over meer draagkracht.

De berekening van de partneralimentatie is een complexe berekening waarin verschillende  inkomensbestanddelen (zoals inkomen, uitkeringen, toeslagen, vakantiegeld, pensioen enzovoort) en kosten (zoals woonkosten, ziektekosten, schulden enzovoort) worden verwerkt. RAEDT advocatuur beschikt over professionele software waarmee de hoogte van de partneralimentatie kan worden berekend. Of er partneralimentatie moet worden betaald en hoe hoog deze alimentatie moet zijn, kan RAEDT advocatuur dus voor u uitzoeken. RAEDT advocatuur kan u onder ander vakkundig bijstaan in het vaststellen, wijzigen of beëindigen van de partneralimentatie.

Hoe lang moet partneralimentatie worden betaald?

Als uw scheiding op of na 1 juli 1994 is gesloten gelden de volgende wettelijke termijnen:
 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
 • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.
Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen  wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld. U kunt er samen voor kiezen om de duur van de partneralimentatie aan te passen. Het staat u dus vrij om af te wijken van de wettelijke termijnen. Wilt u een andere termijn voor de betaling van de partneralimentatie overeenkomen? Laat u zich dan voorlichten door een specialist over de voor- en nadelen.

Kan de partneralimentatie worden gewijzigd bij een verandering in uw financiële situatie?

Als de financiële omstandigheden bij één (of beide) van de ex-partners wijzigt, heeft dit vaak tot gevolg dat de vastgestelde partneralimentatie niet langer redelijk is. Het te betalen alimentatiebedrag kan dan te hoog of te laag zijn. U heeft dan reden om de partneralimentatie aan te passen. Soms lukt dit in onderling overleg met uw ex-partner, maar soms ook niet. In het laatste geval kunt u zich dan wenden tot de rechter en de rechter verzoeken de partneralimentatie alsnog te wijzigen. Gronden voor wijziging (of beëindigen) van de partneralimentatie kunnen zijn:
 • werkloosheid;
 • verlaging van het salaris wegens arbeidsongeschiktheid;
 • het aangaan van nieuw of ander werk;
 • pensionering;
 • hogere woonlasten na een noodzakelijke verhuizing;
 • hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan;
Bij wijzigingen in uw omstandigheden kijkt de rechter overigens kritisch of u niets te verwijten valt. Met andere woorden: een baan accepteren die aanzienlijk minder betaalt, om zo een betere alimentatieregeling te krijgen, zal niet slagen. Hebben zich omstandigheden voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de partneralimentatie? RAEDT advocatuur kan u adviseren over welke stappen u moet ondernemen om de partneralimentatie te wijzigen of zelfs te beëindigen.

Is afkopen of afstand doen van partneralimentatie mogelijk?

In onderling overleg kunt u overeenkomen dat de partneralimentatie in één keer wordt afgekocht. Het voordeel is dat u dan niet langer financieel aan elkaar verbonden bent. Verder is het voordeel dat de alimentatiegerechtigde rente kan genieten over één groot bedrag. Het nadeel van partneralimentatie afkopen is dat er geen toekomstige herziening van het alimentatiebedrag meer mogelijk is. Bovendien heeft de alimentatieplichtige bij afkoop van de partneralimentatie ook een rentenadeel, omdat in één keer een deel van zijn of haar vermogen verminderd. Daarnaast is het afkopen van alimentatie fiscaal niet altijd gunstig. U kunt in onderling overleg ook afspreken dat wordt afgezien van partneralimentatie. Bijvoorbeeld omdat de alimentatiegerechtigde verwacht dat hij of zij in de toekomst snel zelf in haar of zijn levensonderhoud kan voorzien. Let op! Vraagt de alimentatiegerechtigde na het afkopen of afstand doen van de partneralimentatie een bijstandsuitkering aan bij de gemeente? De gemeente kan dan toch nog alimentatie verhalen op de alimentatieplichtige. Dit kunt u helaas niet uitsluiten in een echtscheidingsconvenant of alimentatieovereenkomst. De gemeente hoeft namelijk geen rekening te houden met de afspraken tussen ex-partners. De gemeente kan ook besluiten de uitkeringsgerechtigde/alimentatiegerechtigde te korten op de uitkering. Wilt u afwijken van de standaardregels voor het vaststellen van de partneralimentatie? Laat u dan beiden goed voorlichten over de voor- en nadelen. RAEDT advocatuur kan u van goed advies voorzien en vertelt u ook helder wat de gevolgen van uw keuze op het gebied van partneralimentatie kunnen zijn.

Is indexering van de partneralimentatie mogelijk?

Op basis van de wet wordt alimentatie ieder jaar automatisch verhoogd. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partner- en kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u berekenen met welk bedrag de alimentatie door de indexering wordt verhoogd.

Wat te doen bij een betalingsachterstand?

Helaas kan het voorkomen dat uw ex-partner op een gegeven moment problemen krijgt met de betaling van de partneralimentatie. Geen partneralimentatie ontvangen kan zorgen voor irritaties en financiële problemen. RAEDT advocatuur adviseert u dan ook om niet te lang te wachten met het ondernemen van actie. Als uw ex-partner de partneralimentatie niet betaalt, kunt u via het LBIO de alimentatie laten innen. Tip! Bent u verplicht partneralimentatie te betalen, maar is uw financiële situatie gewijzigd en kan u de alimentatie niet langer voldoen? Wendt u zich dan direct tot een advocaat die voor u de partneralimentatie bij de rechter laat wijzigen. Doet u dit niet dan kan zich de situatie voordoen dat het LBIO de partneralimentatie bij u gaat innen, met alle nadelige gevolgen van dien. 

Kosten van de advocaat

Vaak worden de kosten van een advocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten. In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de advocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Alimentatie advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een alimentatie advocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De alimentatie advocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken.

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.

U kunt er voor kiezen om de indexering van de partneralimentatie uit te sluiten. Het is dan verstandig om deze afspraak schriftelijk overeen te komen, zodat hierover in de toekomst geen misverstanden kunnen ontstaan.
Raedtadvocatuur.nl