Klachtenregeling

RAEDT Advocatuur hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. In een continu proces van verandering en verbetering wordt gewerkt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ondanks alle inspanningen en maatregelen kan het voorkomen dat er onverhoopt iets niet naar volledige tevredenheid is verlopen of dat er misverstanden zijn ontstaan. Dit kan betrekking hebben op de advocaat, de dienstverlening of wat voor aspect van het kantoor dan ook. RAEDT advocatuur nodigt u nadrukkelijk uit om RAEDT advocatuur in dat geval zo snel mogelijk hierover te informeren zodat adequaat naar een passende oplossing kan worden gezocht.

Definitie klacht
Een klacht is iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.

Telefonisch oplossen klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of tijdens een persoonlijke afspraak) worden opgelost; RAEDT advocatuur verzoekt u daarom vriendelijk eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk bij RAEDT advocatuur indienen. De klachtenfunctionaris, mevrouw mr. P.S. Wibbelink, neemt uw klacht vervolgens in behandeling. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten van behandeling verbonden.

Verloop procedure
Zodra uw klacht is geregistreerd en aan u (schriftelijk) is bevestigd, wordt deze zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Indien nodig vindt samen met u en eventuele andere betrokkenen overleg plaats om tot de best passende oplossing voor de klacht te komen. Lukt het niet om binnen enkele dagen inhoudelijk op de klacht te reageren, ontvangt u (telefonisch) bericht en verneemt u binnen welke termijn uw klacht afgehandeld wordt. Ook kan het zijn dat u om een nadere toelichting of verdere informatie wordt gevraagd. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen tien werkdagen af te handelen.

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd in uw dossier. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan eventuele deskundigen indien de situatie hiertoe aanleiding geeft. Zoals bij ons gebruikelijk is, vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Geschillencommissie Advocatuur
Mocht RAEDT advocatuur uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer RAEDT advocatuur niet binnen drie maanden na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van RAEDT advocatuur indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Daarnaast kan mijn kantoor onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend

advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaratie.

Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00 (inclusief eventueel verschuldigde BTW). U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000,- en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,-. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,- geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die geschillencommissie. U kunt het Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen bij: de secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur, gevestigd te 2585 GJ Den Haag aan de Surinamestraat 24 (tel. 070 – 310 53 10). U vindt het reglement ook op ww.degeschillencommissie.nl.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Tot slot
Indien u een klacht heeft en RAEDT advocatuur dat laat weten, wordt dit zeer gewaardeerd. U geeft RAEDT advocatuur hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat alle gegronde klachten worden meegenomen en RAEDT advocatuur haar uiterste best zal doen om een eventuele herhaling te voorkomen.
.

Raedtadvocatuur.nl