Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

De kinderalimentatie

Wanneer u besluit te scheiden en u heeft samen kinderen, dan moet er een onder andere een financiële regeling worden getroffen voor kinderen. Er dienen dus afspraken gemaakt te worden over de kinderalimentatie. Bij het maken van deze afspraken is het fijn als u wordt bijgestaan door een specialist. RAEDT advocatuur is zo’n specialist. Zij kan voor u de kinderalimentatie berekenen, u adviseren over de mogelijkheden en de gemaakt afspraken voor u vastleggen. Neemt u dus gerust contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek. Overigens hanteert RAEDT advocatuur vaste prijsafspraken voor advisering met betrekking tot de kinderalimentatie. Wel zo gemakkelijk.  Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over kinderalimentatie:
 • Wat is kinderalimentatie?
 • Hoe wordt kinderalimentatie berekend?
 • Hoe lang moet kinderalimentatie worden betaald?
 • Kan de kinderalimentatie worden gewijzigd, bij een verandering in uw financiële situatie?
 • Is afkopen of afstand doen van kinderalimentatie mogelijk?
 • Is indexering op kinderalimentatie van toepassing?
 • Wat te doen bij een betalingsachterstand?
 

Wat is kinderalimentatie?

Als ouders bent u onderhoudsplichtig naar uw kinderen, ook wanneer u als ouders niet meer bij elkaar bent. Dit betekent dat u in draagkracht mee dient te betalen aan de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Meestal is een van beide ouders de hoofdverzorger en betaalt de andere ouder een bijdrage, kinderalimentatie, aan die ouder. Soms moet er naast kinderalimentatie ook nog partneralimentatie worden betaald. In de meeste gevallen is hiervan echter geen sprake, omdat de alimentatieplichtige niet over voldoende financiële middelen beschikt om kinderalimentatie én partneralimentatie te betalen. Kinderalimentatie heeft voorrang op partneralimentatie in gevallen dat de alimentatieplichtige een te laag inkomen heeft.

Wat is kinderalimentatie?

Als ouders bent u onderhoudsplichtig naar uw kinderen, ook wanneer u als ouders niet meer bij elkaar bent. Dit betekent dat u in draagkracht mee dient te betalen aan de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Meestal is een van beide ouders de hoofdverzorger en betaalt de andere ouder een bijdrage, kinderalimentatie, aan die ouder. Soms moet er naast kinderalimentatie ook nog partneralimentatie worden betaald. In de meeste gevallen is hiervan echter geen sprake, omdat de alimentatieplichtige niet over voldoende financiële middelen beschikt om kinderalimentatie én partneralimentatie te betalen. Kinderalimentatie heeft voorrang op partneralimentatie in gevallen dat de alimentatieplichtige een te laag inkomen heeft.
Wat is de hoogte van de behoefte?

Dit wil zeggen dat de levensstandaard van de kinderen na de scheiding ongeveer hetzelfde dient te zijn als tijdens uw huwelijk / relatie.  Om de behoefte te berekenen wordt uitgegaan van de tabel kosten van kinderen die door het NIBUD hiervoor is opgesteld.

Is er draagkracht?

Hoeveel kan een ouder financieel bijdragen in de behoefte van het kind? Oftewel wat is zijn of haar draagkracht. Voor de berekening van de draagkracht wordt gebruik gemaakt van de  draagkrachttabel die door de werkgroep alimentatienormen is opgesteld.

Wie kan wat bijdragen?

Wanneer beide ouders na de scheiding een inkomen hebben hoger dan de bijstandsnorm, moet worden bekeken wie welk deel van de behoefte van een kind moet dragen.

De berekening van de kinderalimentatie is een complexe berekening. RAEDT advocatuur beschikt over professionele software waarmee de hoogte van de kinderalimentatie kan worden berekend. Of er kinderalimentatie moet worden betaald en hoe hoog deze alimentatie moet zijn, kan RAEDT advocatuur voor u uitzoeken.

Maximale en minimale hoogte kinderalimentatie

U hoeft niet meer kinderalimentatie te betalen dan de vastgestelde behoefte of de vastgestelde draagkracht. De laagste van de twee vormt dus het maximum. Bijvoorbeeld: de behoefte van de kinderen bedraagt € 550,00 per kind per maand. De draagkracht van de alimentatiegerechtigde ouder is € 400,00 per maand. De alimentatiegerechtigde ouder hoeft dan maar maximaal € 400,00 aan kinderalimentatie per maand te voldoen.

Heeft u samen één kind dan dient minimaal € 25,- per maand aan kinderalimentatie te worden betaald. Heeft u twee of meer kinderen dan bedraagt het minimale bedrag aan kinderalimentatie € 50,00 per maand. Hierop geldt één uitzondering. Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt heeft u geen onderhoudsplicht. U hoeft dan ook geen minimaal bedrag aan kinderalimentatie te voldoen.

Hoelang moet kinderalimentatie worden betaald?  

Als ouders bent u verplicht mee te betalen aan het onderhoud van uw kind totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De kinderalimentatie moet echter aan de verzorgende ouder worden betaald totdat het kind 18 jaar is. Daarna geldt dat de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind moet worden betaald. Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig.

Heeft u een studerend kind? Dan kan het zijn dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-Groep) een studiefinanciering verstrekt.  De Dienst Uitvoering Onderwijs gaat ervan uit dat u als ouders een bepaald bedrag betaalt voor de studie van uw kind. Ook wel de ouderlijke bijdrage genoemd. Deze bijdrage wordt gekort op de aanvullende studiebeurs.  Omdat de ouderlijke bijdrage (een deel van) de kinderalimentatie ontvangt, is het redelijk om de kinderalimentatie stop te zetten (of te verlagen). Is uw kind 18 jaar of ouder en wilt u de beëindiging of verlaging van de kinderalimentatie in onderling overleg regelen, dan dient u deze afspraak met uw kind te maken. Als u kind niet wilt meewerken dan kan u als alimentatieplichtige ouder de rechter verzoeken de alimentatie te verlagen of stop te zetten.

Kan de kinderalimentatie worden gewijzigd?

Als de financiële omstandigheden bij u of uw ex-partner wijzigt, heeft dit vaak tot gevolg dat de vastgestelde kinderalimentatie niet langer redelijk is. Het te betalen alimentatiebedrag kan dan te hoog of te laat zijn. U heeft dan reden om de kinderalimentatie aan te passen. Soms lukt dit in onderling overleg met uw ex-partner, maar soms ook niet. In het laatste geval kunt u zich dan wenden tot de rechter en de rechter verzoeken de kinderalimentatie alsnog te wijzigen. Gronden voor wijziging (of beëindigen) van de kinderalimentatie kunnen zijn:
 • werkloosheid;
 • verlaging van het salaris wegens arbeidsongeschiktheid;
 • het aangaan van nieuw of ander werk;
 • pensionering;
 • hogere woonlasten na een noodzakelijke verhuizing;
 • hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan;
 • overlijden.
Bij wijzigingen in uw omstandigheden kijkt de rechter overigens kritisch of u niets te verwijten valt. Met andere woorden: een baan accepteren die aanzienlijk minder betaalt, om zo een betere alimentatieregeling te krijgen, zal niet slagen. Hebben zich omstandigheden voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de kinderalimentatie? RAEDT advocatuur kan u adviseren over welke stappen u moet ondernemen om de kinderalimentatie te wijzigen of zelfs te beëindigen.

Is afkopen of afstand doen van kinderalimentatie mogelijk?

Het afkopen of het afstand doen van kinderalimentatie is niet mogelijk. In de wet is bepaald dat dergelijke afspraken in strijd zijn met de openbare orde en daarom nietig. Heeft u een dergelijke afspraak toch gemaakt, dan kan u ex-partner op deze afspraak terugkomen. Wilt u afwijken van de standaardregels voor het vaststellen van de kinderalimentatie? Laat u dan beiden goed voorlichten over de voor- en nadelen. RAEDT advocatuur kan u van goed advies voorzien en vertelt u ook helder wat de gevolgen van uw keuze op het gebied van kinderalimentatie kunnen zijn.

Is indexering van de kinderalimentatie mogelijk?

Op basis van de wet wordt alimentatie ieder jaar automatisch verhoogd. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partner- en kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u berekenen met welk bedrag de alimentatie door de indexering wordt verhoogd.

Wat te doen bij een betalingsachterstand?

Helaas kan het voorkomen dat uw ex-partner op een gegeven moment problemen krijgt met de betaling van de kinderalimentatie. Geen kinderalimentatie ontvangen kan zorgen voor irritaties en financiële problemen. RAEDT advocatuur adviseert u dan ook om niet te lang te wachten met het ondernemen van actie. Als uw ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt, kunt u via het LBIO de alimentatie laten innen. Tip! Bent u verplicht kinderalimentatie te betalen, maar is u financiële situatie gewijzigd en kan u deze alimentatie niet langer voldoen? Wendt u zich dan direct tot een advocaat die voor u de kinderalimentatie laat wijzigen. Doet u dit niet dan kan zich de situatie voordoen dat het LBIO de kinderalimentatie bij u gaat innen, met alle nadelige gevolgen van dien. 

Kosten van de advocaat

Vaak worden de kosten van een alimentatie advocaat gevreesd. Bij RAEDT advocatuur vallen de kosten mee én u krijgt vooraf inzicht in de kosten. In sommige gevallen hanteert RAEDT advocaat een uurtarief, maar vaak zijn vaste prijsafspraken ook mogelijk. U komt dan niet voor verassingen te staan. Wel zo duidelijk. Als u niet veel verdient heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de kosten van de advocaat. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of in de volksmond ook wel pro deo. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten, dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand aan u gesubsidieerde rechtsbijstand. Alimentatie advocaat mr. Sonja Bonsen staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als pro deo advocaat en kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wilt u een afspraak of meer informatie inwinnen?

RAEDT advocatuur is gevestigd in Wierden en daarmee actief in Twente. Zoekt u een advocaat in Almelo, Nijverdal, Rijssen of Wierden dan kan RAEDT advocatuur u hulp en advies bieden. Ook wanneer u in Hengelo, Oldenzaal of Enschede woont kan RAEDT advocatuur u bijstaan. De alimentatie advocaten van RAEDT advocatuur vinden het geen probleem om bij u thuis af te spreken.

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand, neemt u dan vooral contact op met RAEDT advocatuur. Een  vrijblijvend kennismakingsgesprek is uiteraard ook mogelijk.
Raedtadvocatuur.nl