Algemene voorwaarden

  1.  Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan RAEDT advocatuur worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

  1. Opdracht

2.1
Met inachtneming van deze algemene voorwoorden worden alle opdrachten uitsluitend gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door RAEDT advocatuur. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

2.2
De opdrachtgever vrijwaart RAEDT advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door RAEDT advocatuur voor de opdrachtgever zijn verricht.

  1.  Aansprakelijkheid

3.1
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens die verzekeringsovereenkomst niet ten laste van RAEDT advocatuur komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering volgens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 5.000,-.

3.2
Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door RAEDT advocatuur een derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is RAEDT advocatuur niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde eventueel  worden gemaakt. De opdrachtgever machtigt RAEDT advocatuur hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden en daarbij eventueel behorende  aansprakelijkheidsbeperkingen, mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.

3.3
RAEDT advocatuur is niet aansprakelijk voor betalingsonmacht van de Stichting Beheer Derdengelden RAEDT advocatuur, indien deze onmacht voortvloeit uit betalingsonmacht van de bank waarbij RAEDT advocatuur gelden heeft ondergebracht.

3.4
RAEDT advocatuur is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken. De opdrachtgever geeft RAEDT advocatuur het recht om per email met hem en derden te communiceren. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de vertrouwelijkheid van per email verzonden informatie niet kan worden gewaarborgd.

3.5
RAEDT advocatuur sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.

3.6
De in deze voorwaarden omschreven beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd wordt en daaruit schade voortvloeit.

3.7
Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien niet binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

  1. Honorarium en verschotten

4.1
De kosten van uitvoering van de opdracht door RAEDT advocatuur omvatten het honorarium en de verschotten.

4.2
Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

4.3
RAEDT advocatuur is bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen.

4.4
Verschotten zijn werkelijk gemaakte kosten die RAEDT advocatuur voor de opdrachtgever betaalt zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels.

  1. Betaling

5.1
De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, achteraf, afgerekend.

5.2
Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

5.3
Als voorwaarde voor de aanvaarding van een opdracht kan betaling van een voorschot worden verlangd. Een door de opdrachtgever betaald voorschot wordt pas verrekend met de eindfactuur.

5.4
Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan RAEDT advocatuur de werkzaamheden opschorten. Deze opschorting vindt plaats nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. RAEDT advocatuur is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1
De rechtsverhouding tussen RAEDT advocatuur en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.

6.2
Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, is uitsluitend de rechtbank Overijssel bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen RAEDT advocatuur en opdrachtgever.

 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd onder nummer 61893153.

Raedtadvocatuur.nl